Սուրդոմանկավարժություն

Սուրդոմանկավարժությունը  գիտություն  է  լսողության  խանգարումով  երեխաների  կրթության  և  դաստիարակության  մասին:  Սուրդոմանկավարժությունը  մանկավարժության  գիտությունների  համակարգին  պատկանող  գիտություն  է:

Սուրդոմանկավարժության  խնդիրներն  են.

 1. Լսողության խանգարումով  երեխաների  բազմակողմանի ուսումնասիրությունը,
 2. Մայրենի լոզվի  բանավոր  խոսքի  ուսուցման  և  լսողության  ընկալման  զարգացման  համակարգի  հիմնավորումը,
 3. Ուսուցման  բովանդակության (ծրագրեր,  պլաններ,  դասագրքեր), ուսուցման  և  դաստիարակության  ձևերի, մեթոդների  գիտական  հիմնավորումը,
 4. Խնդրի շտկման  և  փոխհատուցման  տեխնիկական  միջոցերի  ստեղծումը,  կատարելագործումը,
 5. Ուսուցիչների, ընտանիքների  համագործակցման  ուժեղացումը,  երեխաների  դաստիարակման  արդյունավետությունը  բարձրացնելու  նպատակով,
 6. Սուրդոմանկավարժական գիտելիքների  և  նվաճումների  քարոզումը:

Մինչև  15-20 տարեկան  հասակը  մարդն  ընկալում  է  20-24000 Հերց տատանումները:  Տարիքի  հետ  լսողության  սրությունը  վատանում  է.  մինչև  40 տարեկանը  ամենաբարձր  սրության  է  հասնում`  3000 Հերց,  40-60 տարեկանում`  2000,  իսկ  60-ից  բարձր` 1000Հերց:

Լսողության  խանգարման  պատճառները.

Լսողական  անալիզատորի  ցանկացած  հատվածի  ախտահարումը  առաջացնում  է  լսողական  կորուստ:  Արտաքին  և  միջին  ականջների  ախտահարումը   (կոնդուկտիվ  ծանրալսություն)  հանգեցնում  է  լսողության  իջեցմանը,  բայց  ոչ  խլացմանը:  Խորը  խլություն  առաջանում  է  ներքին  ականջի  ախտահարման  ժամանակ (նեյրոսենսոր):  Խլությունը  կարող  է  առաջանալ  նաև  լսողության  կենտրոնի  ախտահարման  դեպքում:  Լսողության  խագարման  առաջացման  պատճառները  կարող  են  բազմազան  լինել:  Ի  ծնե  առաջացող  պատճառներից  են  լսողական  օրգանի  բնածին  թերությունները:  Կարող  են  լինել  նաև  ի  ծնե,  բայց  ոչ  ժառանգական  պատճառներ:  Ի  ծնե  լսողության  խանգարումների  պատճառները  կարող  են  լինել  հղիության  ժամանակ  մոր  կրած  տրավմաները,  ընդունած  օտոքսիկ  դեղամիջոցները  և  այլն:  Ձեռքբերովի  խանգարումների  պատճառները  կարող  են  լինել  տրավման,  ինեկցիոն  հիվանդությունները,  չափից  բարձր  ձայնը,  քիմիական  թունավորումները  և  այլն:

Լսողությունը  հետազոտվում է  տոնալ  աուդիոմետրիայի  միջոցով:

ՀՀ-ում  կիրառվում  է  առողջապահության  համաշխարհային  կազմակերպության  դասակարգումը.

I աստիճան լսողության  թեթև  կորուստ,

II աստիճան  լսողության  միջին  կորուստ,

III աստիճան  լսողության  ծանր  կորուստ,

IV աստիճան  խորը  կորուստ,

Խլություն:

Խոսքի  վիճակը  այս  երեխաների  մոտ  կախված  է  մի  շարք  գործոններից.

 1. Լսողության իջեցման  աստիճանից,
 2. Լսողության խանգարման  առաջացման  ժամանակը,  եթե  լսողության  խանգարումն  առաջանում  է  3տ.-ից  հետո,  երեխայի  մոտ  կարող  է  լինել  ֆրազային  խոսք,  բառապաշարի,  քերականության  և  հնչարտաբերման  չնչին  խանգարումներով:

Եթե  առաջանում  է  դպրոցական  տարիքում,  ապա  հիմնականում  դրսևորվում  են  հնչարտաբերման  խանգարումները`  լղոզված  արտաբերմամբ:

Վաղ  տարիքում  լսողության  խանգարում  ստացած  երեխաների  մոտ  դիտվող  խոսքային  խանգարումները  զբաղեցնում  են  խոսքի  կոմպոնենտները.  բառապաշար,  քերականություն,  հնչյունաբանություն:

Լսողությամբ  բառերի  ընկալման  անլիարժեքությունը  բերում  է  բառապաշարի  աղքատացմանը  և  աղավաղմանը,  բառերի  նշանակության  սահմանափակմանը:  Այս  երեխաների  բառապաշարում  գրեթե  բացակայում  են  ընդհանրացնող  հասկացությունները (տրանսպորտ,  հագուստ,  կենդանի  և  այլն):  Նկատվում  է.

 • առարկայի և դրա  առանձին  մասերի  անվանման  շփոթում,
 • առարկաների անվանումների և  գործողությունների  շփոթում (նկարել-մատիտ,  բարձ-քնել),
 • առարկաների շփոթում ըստ  արտաքին  նմանության,
 • փոխաբերական, բազմիմաստ բառերի  ընկալման  խանգարումներ:

Չլսելով  բառի  վերջավորությունը`  երեխաները  կամ  բաց  են  թողնում  դրանք,  կամ  կիրառում  աղավաղված  տեքստով:  Հնչյունների  չտարբերակմամբ  պայմանավորված  բարդությունները  առաջացնում   են  հնչարտաբերման  զանազան  խանգարումներ:  Բնորոշ  է  հետևյալը.

 • հնչյունների շփոթում,
 • հնչյունների փոխարինում,
 • հնչյունների բացթողում,
 • հնչյունների աղավաղված արտաբերում:

Լսողության  խանգարումով  երեխաների  խոսքին  բնորոշ  է  լղոզվածությունը,  աղքատությունը  ինտոնացիայում:  Խոսքի  տեմպը,  որպես  կանոն`  դանդաղացած  է:  Բառերի  սահմանափակ  քանակը,  լեզվի  քերականական  կառույցի  յուրացման  անբավարարությունը  իրենց  հերթին  բերում  են  կարդացած  տեքստի  ընկալման,  հասկացման  խանգարմանը:

Բրայլյան այբուբեն

Image_3303

Կույրերին կարդալ ու գրել սովորեցնելու համար 1829 թ-ին ֆրանսիացի մանկավարժ Լուի Բրայլն ստեղծել է ուռուցիկ-կետավոր տպագիր գրատեսակը / համակցություն վեց կետի սահմաններում/: Բրայլյան գրատեսակը հարմարեցվել է նաև հայերենի այբուբենին: Բրայլի տպագրությունն առաջին անգամ Հայաստանում 1921 թ-ին կիրառել է կոմպոզիտոր Նիկողայոս Տիգրանյանը Գյումրիում` իր հիմնադրած դպրոցում:

Հաղորդակցման հմտություններ

psychologist(Ռազմական հոգեբան)կամ ուղակի(հոգեբան)

Իմ նախընտրած մասնագիտությունը` Հոգեբանն է ավելի կոնկրետ Ռազմական հոգեբանը ։ Շուկայում պահանջարկը շատ քիչ է քանի որ Հայաստանը այդքանել զարգացած երկիր չէ, բայց զարգացած երկրներում օրինակ ԱՄՆ,ՌԴ, այս երկրներում պահանջարկը շատ մեծ է:

Ռազմական հոգեբան դառնալու համար առաջարկում եմ ընդունվել ԵՄՀ։ Քանի որ այստեղ ավելի լավ կլինի մասնագիտանալ ռազմական հոգեբանության ոլորտում։ Ճիշտ է կարողեք նաև դիմել ԵՊՀ սակայն այնտեղ չկա ռազմական հոգեբանություն ուսուցում։ Կան հոգեբանական տարբեր ուղիներ որը կարող եք ուսումնասիրել ԵՊՀ կայքում։

Բոլոր անհրաժեշտ հատկությունները.

համբերություն, զգայունություն, զգայունություն;հուզական հետախուզություն;բարեգործություն;պահպանում;անաչառություն;մարդկանց մոտ մոտեցում գտնելու ունակությունը.պատշաճ քննադատելու եւ ինքնագնահատելու ունակությունը.հաղորդակցման հմտություններ;անկեղծությունը եւ մարդկությունը;ինքնավստահություն, զրուցակցի վարքագծի ամրությունը:

Հայաստանի Հանրապետությունում պահանջարկը։ Ինչպես ասեցի այդքանել պահանջված չէ, տարեկան առավելագույն աշխատավարձը 500հազ մինչև 1մլն։

Տարեկան միջին աշխատավարձը 333-500հազար դրամ։

Տարեկան նվազագույն աշխատավարձը 100-350 հազար դրամ

Այստեղ նշված է ամենաշատ վարձատրվող մասնագիտությունները հոգեբանության շրջանակում,Ռուսաստանի դաշնությունում։

9 ամենավճար վճարող հոգեբանության կարիերան

Ռազմական հոգեբաններ Ռազմական հոգեբանները հոգեբանությամբ են զբաղվում ռազմական պայմաններում: Սա կարող է ներառել այնպիսի բաներ, ինչպիսիք են հոգեկան հիվանդություն կամ հուզական աղետ ունեցող զինվորների բուժում, ռազմական կյանքի տարբեր ասպեկտների հետազոտում և զինվորներին քաղաքացիական կյանք վերադառնալու հարցում օգնել: Որոշ ռազմական հոգեբաններ կենտրոնացած են հոգեբուժության իրականացման վրա տարբեր ճյուղերի բանակում, իսկ մյուսները օգտագործում են իրենց գիտելիքները մարդկային մտքի ու վարքի նկատմամբ հավաքագրման, դեմ պայքարի սթրեսի, վերապատրաստման, որոշումների կայացման, եւ ղեկավարության

Ավիացիայի հոգեբաններ Այս հոգեբաններն ուսումնասիրում են օդաչուների և թռիչքային անձնակազմի այլ անդամների պահվածքը: Ավիացիոն հոգեբանները նաև ուսումնասիրություններ են կատարում ավիաընկերությունների անվտանգության վերաբերյալ, պատրաստում են նոր ուսումնական սարքավորումներ և օգնում ընտրելու համապատասխան աշխատողների: Օրինակ ՝ ավիացիոն հոգեբանը կարող է ընտրել կամ նույնիսկ մշակել հոգեբանական թեստեր, որոնք օգտագործվում են էլիտար օդաչուների պաշտոններում դիմորդներին զննելու համար: Աշխատանքի խիստ մասնագիտացված և նուրբ բնույթի պատճառով անհրաժեշտ է ընտրել թեկնածուներ, որոնք առողջ են, կայուն և ունակ են հաղթահարել ուժեղ ճնշումը: Ավիացիոն հոգեբանները օգտագործում են հոգեբանության իրենց գիտելիքները `ապահովելու համար, որ այդ կարևոր դերերի համար ընտրվեն միայն լավագույն մարդիկ: Ավիացիոն հոգեբանները կարող են նաև աշխատել այլ մասնագետների հետ, ներառյալ ինժեներները և մարդկային գործոնների հոգեբանները, ինքնաթիռների տարբեր բաղադրիչների նախագծման համար, ինչպիսիք են խցիկները կամ թռիչքների տախտակամածները: Ձևավորման գործընթացում հաշվի առնելով մարդու հոգեբանությունը ՝ ավիացիոն հոգեբանները կարող են օգնել ապահովել, որ այդ ապրանքատեսակները մշակվեն ՝ հաշվի առնելով ընկալումը, ուշադրությունը, հիշողությունը և այլ հնարավորություններ:

Կենսաբան Այս հոգեբաններին երբեմն անվանում են նաև կենսաբանական հոգեբան կամ ֆիզիոլոգիական հոգեբան: Նրանք ուսումնասիրում և հետազոտություններ են կատարում ուղեղի և վարքի վերաբերյալ: Ուսումնասիրելով վարքի նյարդային հիմքերը ՝ կենսահոգեբանները կարողանում են հասկանալ տարբեր կենսաբանական գործոններ, որոնք կարող են ազդել այն բանի վրա, թե ինչպես են մարդիկ մտածում, զգում և գործում: Հոգեբանի այս տեսակը կարող է նաև ուսումնասիրել, թե ինչպես են ուղեղի հիվանդությունն ու վնասվածքն ազդում վարքի վրա: Ավելի լավ հասկանալով, թե ինչպես են մարդիկ ազդում նման վնասվածքներից և հիվանդություններից, հետազոտողները կարող են գտնել նաև ուղեղի լուրջ հիվանդությունների և վնասվածքների կանխարգելման, բուժման և կառավարման նոր եղանակներ:

Հայ լավ հոգեբաններից երկուսը`

Կառլեն Ոսկանյան,

Էմմա Ալեքսանդրյան։

Հայտնի հոգեբաններ արտ-երկրներից

Կառլ Յունգ◊ Կառլ Վիտակեր◊ Շանդոր Ֆերենցի◊ Ռոլլո Մեյ◊ Ֆրեդերիկ Պերլզ◊ Վիկտոր Ֆրանկլ◊ Էրիխ Ֆրոմ◊ Իրվին Յալոմ

Շնորհակալություն` ընթերցման համար։

Մասնագիտական ոլորտի գործունեության ուսումնասիրության կայքեր

job.am

Myjob.am

List.am

Kayqer.am (Այստեղից կարող եք աշխատանք գտնել տարբեր կայքերից )

Worknet.am

Full.am

Staff.am

Jobspider.am

Jobfinder.am

Hr.am

Project ~ We learn English with 5 year olds

The project is implemented with 5 year old children.
The day is March 11, 09:20 — 10:05.

Aim of the work: to introduce the names of animals in English to children with the help of funny songs and videos.

The task: Make children repeat all that has been passed and learn new lesson.
Steps: repeat the past, learn new lesson. 
Result: Children know the names of different animals in the English language.


Participants: 2/1 year students of the preschool group of Mkhitar Sebastatsi Educational Complex College.

Ghazaryan Anushik

Hasmik Kerobyan

Angelina Ghazaryan

Lilia Rustamyan

Flora Achemyan

Aghayan Milena

Hripsime Puchinyan

Nune Grigoryan

Бесхвостая лиса — сказка Ованеса Туманяна

То ли было это, то ли не было, жила старуха. Подоила старуха свою козу, поставила горшок с молоком наземь, а сама идет за хворостом и сушняком — развести огонь и молоко вскипятить.
Откуда ни возьмись лиса, сует голову в посудину — и лакать.
Старуха кидается к ней и отхватывает резаком хвост. Бесхвостая лиса отбегает в сторонку, взбирается на камень и жалобно просит:

— Бабушка, бабушка, отдай мне хвост, приставлю я его к месту, прилажу да побегу к подружкам. Пускай не говорят: где тебя носило, бесхвостая?

Старуха и говорит:
— А ты принеси мне молока. Бежит лиса к корове.
— Корова-коровушка, дай мне молочка! Снесу молоко старухе, старуха вернет мне хвост, приставлю его к месту, прилажу да побегу к подружкам. Пускай не говорят: где тебя носило, бесхвостая?
Корова и говорит:

— А ты принеси-ка мне травы. Бежит лиса на луг:
— Луг-лужок, дай мне травки! Снесу траву корове, корова даст мне молока, снесу молоко старухе, старуха вернет мне хвост, приставлю его к месту, прилажу да побегу к подружкам. Пускай не говорят: где тебя носило, бесхвостая?
Луг и говорит:

— А ты принеси мне воды. Бежит лиса к роднику:
— Родник-родничок, дай мне водицы! Снесу воду на луг, луг даст мне травы, снесу траву корове, корова даст мне молока, снесу молоко старухе, старуха вернет мне хвост, приставлю его к месту, прилажу да побегу к подружкам. Пускай не говорят: где тебя носило, бесхвостая?

Родник и говорит:
— А ты принеси кувшин. Бежит лиса к девушке:
— Девушка, девушка, дай мне кувшин! Снесу кувшин к роднику, родник даст мне воды, снесу воду на луг, луг даст мне травы, снесу траву корове, корова даст мне молока, снесу молоко старухе, старуха вернет мне хвост, приставлю его к месту, прилажу да побегу к подружкам. Пускай не говорят: где тебя носило, бесхвостая?
Девушка и говорит:

— А ты принеси мне бусы. Бежит лиса к торговцу:
— Торговец, торговец, дай мне бусы! Снесу бусы девушке, девушка даст мне кувшин, снесу кувшин к роднику, родник даст мне воды, снесу воду на луг, луг даст мне травы, снесу траву корове, корова даст мне молока, снесу молоко старухе, старуха вернет мне хвост, приставлю его к месту, прилажу да побегу к подружкам. Пускай не говорят: где тебя носило, бесхвостая?

Торговец и говорит:
— А ты принеси-ка мне яиц. Бежит лиса к курице:
— Курица-курочка, дай мне яичек! Снесу яйца торговцу, торговец даст мне бусы, снесу бусы девушке, девушка даст мне кувшин, снесу кувшин к роднику, родник даст мне воды, снесу воду на луг, луг даст мне травы, снесу траву корове, корова даст мне молока, снесу молоко старухе, старуха вернет мне хвост, приставлю его к месту, прилажу да побегу к подружкам. Пускай не говорят: где тебя носило, бесхвостая?

Курица и говорит:
— А ты принеси мне зерна. Бежит лиса к молотильщику:
— Молотильщик, молотильщик, дай мне зернышек! Снесу зерно курице, курица даст мне яиц, снесу яйца торговцу, торговец даст мне бусы, снесу бусы девушке, девушка даст мне кувшин, снесу кувшин к роднику, родник даст мне воды, снесу воду на луг, луг даст мне травы, снесу траву корове, корова даст мне молока, снесу молоко старухе, старуха вернет мне хвост, приставлю его к месту, прилажу да побегу к подружкам. Пускай не говорят: где тебя носило, бесхвостая?

Пожалел молотильщик лису и дал ей пригоршню зерна. Несет лиса зерно курице, курица дает ей яиц, несет яйца торговцу, торговец дает ей бусы, несет бусы девушке, девушка дает ей кувшин, несет кувшин к роднику, родник дает ей воды, несет воду на луг, луг дает ей травы, несет траву корове, корова дает ей молока, несет молоко старухе, старуха возвращает ей хвост; приставляет лиса его к месту, прилаживает и бежит к подружкам.

Мама – первое слово Мамочка моя

Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе.

Так бывает – ночью бессонною
Мама потихоньку всплакнет,
Как там дочка, как там сынок ее –
Лишь под утро мама уснет

Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе
Мама землю и солнце, жизнь подарила мне и тебе.

Так бывает – если случится вдруг
В доме вашем горе-беда –
Мама, самый лучший, надежный друг,
Будет с вами рядом всегда.

Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе,
Источник teksty-pesenok.ru
Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе.
Мама землю и солнце, жизнь подарила мне и тебе.

Так бывает, станешь взрослее ты
И, как птица, ввысь улетишь,
Кем бы ни был, знай, что для мамы ты –
Как и прежде – милый малыш!

Мама первое слово, главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила, мир подарила, мне и тебе.

1
Больше всех я люблю
Мамочку мою,
Папу, брата и сестренок —
Всю мою семью.
Каждый день я встаю
И песенку пою
Про самую лучшую
Мамочку мою.

Припев:
Мамочка моя милая,
Самая красивая,
Нежная, любимая
Мамочка моя.

2.
Всей семьею большой
Дружно мы живем.
Мы рисуем, поем,
Строим новый дом.
В биллиард, волейбол
Любим поиграть,
Путешествовать,
С дельфином
Плавать и нырять.

Припев.

3
Маму с праздником весны
Поздравляем мы
И подарим ей розы —
Нежные цветы,
Нарисуем небо, солнце
И мою семью
А я любимой мамочке
Песенку спою.

Припев.

Project ~ We learn English with 5 year old children

The project is implemented with 5 year old children.
The day is March 18, 09:20 — 10:05.
Aim of the work: to introduce the names of body parts in English to children with the help of funny songs and videos.
The task: Make children repeat all that has been passed and learn new lesson.
Steps: repeat the past, learn new lesson.
Result: Children know the names of body parts in the English language.
Participants: 2/1 year students of the preschool group of Mkhitar Sebastatsi Educational Complex College.
Ghazaryan Anushik
Hasmik Kerobyan
Angelina Ghazaryan
Lilia Rustamyan
Flora Achemyan
Aghayan Milena
Hripsime Puchinyan
Nune Grigoryan