A simple 2-step plan for saving more money —Պարզ 2-քայլ ծրագիր՝ ավելի շատ գումար խնայելու համար

Everyone’s heard of the tired old adage of paying yourself first.But that saying lacks a lot of useful detalis. How do you actually pay yourself first? So today, l’ll leady you through some changes you can make to improve your saving strategy. [Your money and your mind with Wendy De La Rosa ]
First and foremost, you should focus on only one goal at a time. Typically, we think about having multiple savings goals for multiple things. The research showed that if you made progress in just one of your savings accounts, you’d think you’ve made progress across all of them. Like multitasking at work, splitting your attention across multiple savings goals. The research showed that if you made progress in just one of your savings accounts, you’d think you’ve made progress across all of them. Like multitasking at work, splitting your attention across multiple savings goals just isn’t efficient. Now, that’s not to say that this will be your only savings goal; you’ll have many more throughout your life. But I want you to think about
the one thing that you want to focus on over the next six months to a year. Start with your emergency savings fund, even if it’s 500 dollars or 600 dollars, the average cost of a car repair, and then go from there.Now that you have a primary savings goal in mind, let’s focus on helping you increase the amount that you save. Your main savings strategy should be to switch from having to remember
to save a small amount every month to saving a percentage
of your income automatically, any time you receive income.
Now, some people advise saving 10, 15 or 20 percent of your income, but that’s not important. You know your financial situation. You know how much you can manage to save. The real trick is to find a provider
that lets you set up an automatic savings plan and not to have to think
about it ever again. The “set it and forget it” approach is shown to help you save more. Researchers believe that passive systems
like this are successful, because they work with our tendency towards inertia. You don’t have to manually initiate each subsequent transfer, and you won’t be tempted to hold back a bit every time you make a savings transfer. I want you to take the time right now to find a provider. Go to your app store, download the app and set up your automatic savings plan. If you make these two small changes —
focus on just one savings goal at a time and automate your savings —
you should find success, even if you don’t think
you’re saving that much money. And it’s easier than it may seem.
So there you have it. We have demystified the old adage
of paying yourself first.

Բոլորը լսել են հոգնած հին ասացվածքի մասին՝ նախ վճարել ինքներդ ձեզ: Բայց այդ ասացվածքը չունի շատ օգտակար մանրամասներ: Ինչպե՞ս եք իրականում վճարում ինքներդ ձեզ առաջինը: Այսպիսով, այսօր ես ձեզ կառաջնորդեմ որոշ փոփոխությունների միջոցով, որոնք կարող եք կատարել՝ բարելավելու ձեր խնայողությունների ռազմավարությունը: [Ձեր փողը և ձեր միտքը Վենդի Դե Լա Ռոզայի հետ]
Առաջին հերթին, դուք պետք է կենտրոնանաք միայն մեկ նպատակի վրա միաժամանակ: Սովորաբար, մենք մտածում ենք մի քանի բաների համար խնայողությունների մի քանի նպատակներ ունենալու մասին: Արձակուրդային ֆոնդ, հարսանյաց ֆոնդ, մեքենայի ֆոնդ …
Բայց մի հիանալի ուսումնասիրություն համեմատեց մարդկանց խնայողությունների առաջընթացը, երբ նրանք ունեին մեկ խնայողությունների նպատակ՝ համեմատած հինգ խնայողությունների նպատակների հետ: Եվ պարզվում է, որ երբ մասնակիցները խնայողությունների ընդամենը մեկ նպատակ են ունեցել, նրանք ավելի շատ են խնայել, քան հինգը: Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ եթե դուք առաջընթաց եք գրանցել ձեր խնայողական հաշիվներից միայն մեկում, ապա կմտածեք, որ առաջընթաց եք գրանցել դրանցից բոլորում: Ինչպես աշխատավայրում մի քանի առաջադրանք կատարելը, այնպես էլ ձեր ուշադրությունը խնայողությունների մի քանի նպատակների վրա բաժանելը արդյունավետ չէ: Հիմա դա չի նշանակում, որ սա կլինի ձեր միակ խնայողությունների նպատակը. դուք կունենաք շատ ավելին ձեր կյանքի ընթացքում: Բայց ես ուզում եմ, որ դուք մտածեք դրա մասին
մի բան, որի վրա ցանկանում եք կենտրոնանալ հաջորդ վեց ամսից մինչև մեկ տարվա ընթացքում: Սկսեք ձեր արտակարգ իրավիճակների խնայողությունների ֆոնդից, նույնիսկ եթե այն կազմում է 500 դոլար կամ 600 դոլար՝ մեքենայի վերանորոգման միջին արժեքը, և այնուհետև գնացեք այնտեղից:

Տնտեսագիտության հաշվետվություն

Ուսումնական նյութեր

Կատարած առաջադրանքներ՝

Թեմա 1: Ի՞նչ է ուսումնասիրում տնտեսագիտությունը

Թեմա 2։ Տնտեսագիտության նպատակները և խնդիրները: Տնտեսական աճ:։

Թեմա 3։ Շուկայական տնտեսություն

Թեմա 4։ Առաջարկի և պահանջարկի տեսություն:

Թարգմանություն տեսանյութից՝

A simple 2-step plan for saving more money —Պարզ 2-քայլ ծրագիր՝ ավելի շատ գումար խնայելու համար

Թարգմանություն՝ https://angelinakhazaryan.wordpress.com/2021/12/22/a-simple-2-step-plan-for-saving-more-money-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a6-2-%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ac-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80%d5%9d-%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%b7%d5%a1%d5%bf-%d5%a3/

Տեսանյութը՝

A simple 2-step plan for saving more money

Թեմա 7: Բանկային համակարգ: Վարկ և արժեթղթեր

 1. Բանկերի առաջացումը և դրանց գործառույթները
 2. Դրամական միավորի գնողունակությունը
 3. Վարկի էությունը և գործառույթները
 4. Արժեթուղթ
 5. Արժեթղթերի բովանդակությունը և տեսակները
 6. Բաժնետոմս և դրա տեսակները 1  2  3
 7. Դիվիդենտ և վերահսկիչ ծրար/բաժնետիրական ընկերություն/
  Վերահսկիչ ծրար-Բաժնետիրական ընկերությունը ղեկավարում է այն անձը, կամ մարդկանց խումբը որոնց ձեռքում է գտնվում վերահսկիչ ծրարը:
  Վերահսկիչ ծրարը որևէ մասնակցի կողմից տնօրինվող բաժնետոմսի քանակության  ամենամեծ տեսակարար կշիռն է:
 8. Պարտատոմս
 9. Բանկի շահույթը
 10. Փող
 11. Շրջանառության համար անհրաժեշտ փողի քանակություն
 12. Դրամական միավորի արագություն

Առաջարկի և պահանջարկի տեսություն:

 1.  Ինչ է պահանջարկը:

Պահանջարկ— ապրանքների ու ծառայությունների այն քանակն է, որը գնորդները ցանկանում են գնել տվյալ պահին, տվյալ գնով։ Պահանջարկի չափերը որոշվում են գնորդների վճարունակ հնարավորություններով, այսինքն՝ դրամական միջոցների այն գումարով, որով պետք է ապրանքներ գնվեն։

2․ Ներկայացնել պահանջարկի օրենքը:

3․Ինչ է առաջարկը:

Առաջարկ է կոչվում ապրանքների և ծառայությունների այն քանակը, որը պատրաստ են վաճառել արտահանողները որոշակի գնով, որոշակի ծավալով, որոշակի ժամանակահատվածի ընթացքում։

4․Ներկայացնել առաջարկի օրենքը:

Ինչքան բարձր է գինը, այնքան մեծ է արտադրության ծավալը։

5․Պահանջարկի և առաջարկի վրա ազդող գործոնները (գնային, ոչ գնային):

1․ Ուրիշ ապրանքների փոփոխությունը

2․ Ճյուղերի զարգացման հեռանկարները։

3․ Հարկերի և դուրացիաների մակարդակը։

4․ Բնական աղետների , քաղաքական, գործողությունների, պատերազմների ազդեցությունը առաջարկի կրճատման վրա։

6․Ներկայացնել առաջարկի և պահանջարկի կապը:

Շուկայական տնտեսություն

Շուկայական տնտեսությունը տնտեսական համակարգ է, որը հիմնված է ազատ ձեռներեցության արտադրության միջոցների նկատմամբ սեփական ձևերի բազմազանության, շուկայական գնագոյացման տնտեսվարող սուբյեկտների միջև պայմանագրային հարաբերությունների վրա։ Շուկայական տնտեսության պայմաններում ի՞նչ, ինչպե՞ս և ու՞մ հարցերի պատասխանը որոշում է շուկան ՝ գները, ծախսերը և շահույթը։
Այս ոլորտում ծավալվում է տնտեսվարող սուբյեկտների և հասարակության անդամների գործունեությունը կապված ապրանքների և ծառայությունների արտադրության և իրացման հետ։
Շուկայական հարաբերությունների ծագման առաջին պայմանն աշխատանքի հասարակական բաժանումն ու մասնագիտացումն է։
Երկրորդ պայմանը սեփականության տարբեր ձևերի առկայությունն է։ Այն ձևավորում է երրորդ պայմանը տնտեսվարող սուբյեկտների ինքնավստահությունն ու ազատությունը։
Տարրերն են՝ պահանջարկը, առաջարկը, գինը և ազատ մրցակցությունը։

Հարցեր՝

 • Շուկայական տնտեսության ձևավորման նախադրյալները

Շուկայական հարաբերությունների ծագման առաջին պայմանը աշխատանքի հասարակական բաժանումն ու մասնագիտացումն է։Մարդկանց առաջին խմբերն զբաղվում են տնտեսական գործունեության ամենաբազմազան ձևերով։

 • Սեփականության ձևերը

1․ Մասնավոր սեփանականություն

2․ Անձնական սեփականություն

3․ Կոլոկտիվ սեփականություն

4․ Մունիցիպալ սեփականություն

5․ Պետական սեփականություն

 • Շուկայական տնտեսության սուբյեկտները և օբյեկտները

 Շուկան տնտեսական ազատության վրա հիմնված համակարգ է, որը դրսևորվում է ազատ ձեռներեցությամբ, գնագոյացմամբ, մրցակցությամբ, տեղեկատվությամբ և այլնով։

 • Բարիքի արժեքի բովանդակությունը և մեծությունը

 • Աշխատանքի բաժանման, ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության ձևավորման անհրաժեշտությունը, արտադրողների տնտեսական առանձնացումը

։

Թեմա 2: Տնտեսագիտության նպատակները և խնդիրները: Տնտեսական աճ:

Հարցեր՝

 1. Տնտեսագիտական մտածելակերպը բնութագրող 8 սկզբունքները

Բարիքն արտադրելու համար անհրածեշտ սակավ ռեսուրսների օգտագործումն միշտ մեծ ծաղսեր է պահանջում։

 1. Տնտեսական հարաբերությունների տեսակները
 1. Ապրանքային արտադրության ձևավորման հիմքերը
 1. Ապրանքի և դրա հատկությունների բնութագրիչները
 2. Այլընտրանքային արժեքի բովանդակությունը

Ապրանք կարող են լինել աշղատանքի միջոցով ստեղծված իրերը, ծառայությունները։

Ծառայությունների առանձնահատկություններն այն է, որ իրային տեսք չունեն, սակայն մարդու աշխատանքի արդյունք են։

 1. Արժեքի ստեղծման, կապիտալի կուտակման և արտադրության / ծառայությունների կենտրոնացման գործընթացը
 2. Բաշխում, փոխանակում, սպառում
 3. Փողի գործառույթները և դրանց ազդեցությունը տնտեսական հարաբերությունների զարգացման գործում
 4. ՀՆԱ, անվանական և իրական ՀՆԱ
 5. Տնտեսական աճ

Տնտեսագիտություն դաս1 Ի՞նչ է ուսումնասիրում տնտեսագիտությունը

1․ Տնտեսագիտության  էությունը

Տնտեսագիտության տեսությունն առանձնահատուկ գիտություն է: Այն ունի
իրեն բնորոշ օրենքները, սկզբունքները, օրինաչափություններն ու հակասությունները, որոնց իմացությունն անհրաժեշտ է արգի հասարակության բոլոր
անդամներին, անկախ նրանց զբաղմունքի բնույթից ու մասնագիտությունից:
Տնտեսագիտության տեսությունը ճանաչողական գիտություն է: Այն ուսումնասիրում է տնտեսական երևույթները, գործընթացները, ընդհանրացնում է
պրակտիկ կյանքի օրինաչափությունները, բացահայտում է դրա՛նց տնտեսական տրամաբանությունը և հասկանալի դարձնում այն: Տնտեսագիտությունը
միաժամանակ հետաքրքիր, հասարակության բոլոր անդամների կենսական
շահերն արտահայտող գիտություն է: Այն թափանցում է մարդկանց կյանքի
բոլոր կողմերը, պարզում նրանց կենսամակարդակի պայմաններն ու բարեկեցության աստիճանը, նրանց հւսղորդակից է դարձնում տնտեսական գործու ­
նեության քաղաքակիրթ տեսակներին նյութական բարիքների արտադրությանը և դրա հիման վրա հասարակության անդամների պահանջմունքների բավարարման ժամանակակից ձևերին ու մեթոդներին:

Տնտեսագիտությունն ուսումնասիրում է մարդկանց տնտեսական գործունեությունն, այսինքն տարբեր նյութական և ոչ նյութական բարիքների արտադրության, փոխանակության, բաշխման և սպասարկման հարաբերությունները, որոնք առաջ են գալիս նպատակների և սահմանափակ ռեսուրսների օգտագործման տարբերակների այլընտրանքների պայմաններում։

2- Մարդկանց մոտ տնտեսական հարաբերությունների առաջացման մղումներն ու հիմքերը

Տնտեսագիտության տեսությունը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու սահմանափակ ռեսուրսների օգտագործման պայմաններում ձևավորված բազմաթիվ տնտեսական երևույթների՝ արժեք, գին, փող, կապիտալ, աշխատավարձ, տոկոս, շահույթ, ռենտա, գործազրկություն, տնտեսական աճ և անկում, սպառում, խնայողություն, ներդրում, հարկ, վարկ, ինչպես նաև բազմաթիվ կառույցների, օրինակ՝ արդյունքների, արժեթղթերի, փողի, կապիտալի, աշխատանքի, հողի շուկայի, բանկի, բորսայի բովանդակությունը։

Ռեսուրսները լինում են նյութական (ներդրումային ռեսուրսներ), ֆինանսական(դրամական ռեսուրսների ամբողջություն, որը կարող է օգտագործվել որևէ խնդիր լուծելու և այլնի համար), տեղեկատվական(տեղեկությունների փոխանակում), բնական (բնություն՝ օդ, ջուր և այլն) և աշխատանքային(մարդկանց ֆիզիկական և մտավոր ունակությունները)։

3. Արտադրական հնարավորությունների սահմանափակություն։

Արտադրական հնարավորությունները բնության կողմից տրված կամ մարդու կողմից ստեղծված ռեսուրսներն են: Հիմնական տեսակներն են՝ աշխատանքը, հողը, ձեռնարկատիրությունը, կապիտալը, ինչպես նաև՝ տեղեկատվությունն ու գիտությունը:

4. Տնտեսական հարաբերությունների համակարգը։

Դա պահանջարկի, արտադրության, առաջարկի և նոր արժեքների շրջապտույտն է ռեսուրսների շուրջ։

5. Հասարակական արտադրության կառուցվածքը։

Հասարակական արտադրության կառուցվածքը բնորոշվում է մի քանի չափանիշներից ելնելով, դրանք են․ արտադրական տարածքային և ճյուղային կտրվածքը, արտադրության ոլորտները, արտադրված հասարակական արդյունքն ու բարիքները։

6. Մարդկանց մոտ տնտեսական հարաբերությունների առաջացման
մղումներն ու հիմքերը։

7. Բարիք։

Բարիքն այն ամենն է, ինչը բավարարում է մարդկանց պահանջմունքները, հաճույք պատճառել, դրանց օգտակար լինել և այլն։

Բարիքները լինում են  նյութական — ոչ նյութական, տնտեսական — ոչ տնտեսական, երկարաժամկետ —  կարճաժամկետ օգտագործման:

8. Տնտեսական արդյունավետություն

Արդարությա ձեռք բերված արդյունքներ
(արտադրանքի ու նյութական ծառայությունների ձևով) Աշխատանքի ու արտադրության միջոցների ծախսումներ։

9. Տնտեսական 3 հիմնահարցերը և դրանց սահմանման հիմքերը

Տնտեսական 3 հիմնահարցերն են՝

 ի՞նչ արտադրել (հնարավոր ապրանքներից կամ ծառայություններից ի՞նչն է պետք արտադրել)
• ո՞ւմ համար արտադրել (ո՞վ է լինելու գնորդը կամ օգտվողը տվյալ ծառ. կամ ապրանքից)
 ինչպես արտադրել (արտադրական ի՞նչ ռեսուրսներ պետք է օգտագործվեն տվալ ապրանքները և ծառայությունները իրականացնելու համար)